Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Politikamız;

 • Gelişen teknolojiyi izleyerek, bu yolla ürün kalitesini ve çeşidini arttırarak sektörde lider olmak,
 • Müşteri beklentilerini karşılayacak ürünleri, sürekli doğru ve zamanında üretmek,
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla, müşteri taleplerini her aşamada tam olarak karşılamak,
 • Kalite yönetim sistemini tüm süreçlerde risk temelli düşünerek ve verimlilik doğrultusunda geliştirerek,
  kaliteyi arttırmak ve maliyetleri düşürmek,
 • Eğitim ve deneyimleri devamlı arttırılan çalışanlar ve diyaloğa açık yönetim anlayışı ile sürekli gelişimi sağlamak,
 • İç dinamiğiğmiz olan çalışanlarımız, bayilerimiz ve müşterilerimiz ile ekip ruhu taşımak,
 • Kuruluşun amaç ve bağlamı kapsamındaki tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken,
  mevzuat ve ilgili tarafların uygulanabilir şartlarını yerine getirmek,

BU İLKELER DOĞRULTUSUNDA, DÜNYA PAZARINDA YER ALMAK ve BAŞARILI OLMAKTIR.

 

ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi Politikamız;

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., tüm faaliyetlerinde insanı değerli varlığı olarak kabul eder. Çeşitli orman ürünleri üretimi yapan şirketimiz çalışanlarına sürekli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla karşı karşıya olduğumuz, başta yangın olmak üzere tüm risklerimizi yönetmek ve oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmek temel önceliğimizdir.

Bu nedenle;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki tüm mevzuata uymayı,
 • Her türlü yeni ürün, proses ve tesisleri proje aşamasından itibaren is sağlığı ve güvenliği kapsamında değerlendirmeyi,
 • Çalışanların işbirliği ile iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyen riskleri belirleyip, değerlendirip, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri almayı,
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
 • Çalışanlarımızı, müteahhitlerimizi ve misafirlerimizi sağlık ve güvenlik uygulamalarımız kapsamına almayı, güvenli çalışma ortamını sağlayacak teknolojik gelişmelere açık olmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi için, eğitim faaliyetlerini sürekli kılmayı, iş sağlığı ve güvenliği performansını artırmayı, denetlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Bu politikadaki taahhütleri yerine getirmek için; çalışanlarımız, stajyerlerimiz, tedarikçilerimiz, müteahhitlerimiz, iş ve ziyaret amaçlı gelen misafirlerimizle işbirliği içinde çalışarak gerekli önlemler alınır ve sürekli gelişime açık bir kültür oluşturulur. Sistemin değişen koşullara uyumlu olması için başta yöneticilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımız, kendi faaliyet alanları ile ilgili olarak gerekli önlemleri almak ve uygulamakla sorumludur.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Politikamız;

 • Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmek,
 • Tüm süreçlerde enerji verimliliği doğrultusunda geliştirmeler yaparak maliyetleri azaltmak,
 • Gelişen teknolojileri sürekli izleyerek bu yolla enerji yönetim kalitesini artırarak sektörde enerjiyi en verimli kullanan firma olmak,
 • Enerji verimliliği hususunda eğitim ve deneyimleri sürekli artırılan çalışanlar ve iletişime açık yönetim anlayışı ile sürekli gelişimi sağlamak,
 • Enerji yönetimi hususunda ulusal ve uluslararası kanuni yükümlülüklere uymak,
 • Enerji üretirken ve tüketirken verimliliği esas alarak emisyon değerlerini düşürüp çevreye özen göstermek,
 • Yakıt çeşitlerimizi ve tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirerek, enerjide sürdürülebilirliği sağlamak,
 • Enerji ölçme, değerlendirme ve raporlamalarımızı en sağlıklı bir şekilde yaparak izlenebilir olmak,
 • Enerji performansı iyileştirmek için enerji verimli ürünlerin, hizmetlerin ve tasarımların satın alınmasını sağlamak, ve gerekli iyileştirmeler için bütçe ayırmak,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları ile üretim olanaklarını artırarak fosil yakıt tüketimlerini azaltmak.

FSC® Politikamız;

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak;

 • Yasa dışı odun veya orman ürünlerinin ticaretinin yapılması,
 • Ormancılık faaliyetlerinde geleneksel hakların ve insan haklarının ihlali,
 • Ormancılık faaliyetlerinde yüksek koruma değerlerinin yok edilmesi,
 • Orman alanlarının plantasyonlara veya orman dışı kullanıma dönüştürülmesi,
 • Ormancılık faaliyetlerinde genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılması,
 • Çalışma temel prensipleri ve hakları üzerinde ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)  bildirgesinde tanımlanan ILO Temel Sözleşmelerinin ihlali,  gibi faaliyetlerin içinde doğrudan veya dolaylı olarak yer almadığımızı taahhüt ederiz.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız;

 • Bireyi ve bilgiyi korumayı,
 • Bilgi Güvenliği kapsamında tüm personelinin yetkilerini belirlemeyi, KEAS ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamayı, yetkisiz erişime izin vermemeyi,
 • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • İş/Hizmet sürekliliğinde bilgi güvenliği riskleri üzerindeki tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yatırımları uygulamayı,
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası ve sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
 • İş/Hizmet sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi.
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştirmeyi.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında çalışanlara, öğrencilere, ziyaretçilere, tedarikçilere ve ilgili diğer 3.taraflara ait kişisel bilgilerin işlenmesi, korunması ve imhası konusunda tüm sorumlulukları karşılamayı taahhüt ederiz.

Çevre Yönetim Sistemi Politikamız;

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için faaliyetlerimiz sonucunda çevreye olan etkimizin sürekli iyileştirilmesi, çevre bilincinin yayılması ve yükseltilmesi için gayret göstereceğiz.

Bu nedenle;

 • Çevre ile ilgili yürürlükteki tüm uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Süreçlerimizde, iklim değişikliğine yol açmayacak, biyoçeşitlilik ve ekosistemleri koruyacak uygulamalara yer vermeyi,
 • Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için süreçlerimizin verimini arttırmayı, sürdürülebilir kaynaklar kullanmayı ve doğal kaynak tüketim miktarımızı sürekli azaltmayı,
 • Çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve devamlılığını sağlamayı,
 • Sürekli eğitim faaliyetleri düzenleyerek tüm çalışanlarımızda çevre bilincini yükseltmeyi taahhüt ederiz.